Pravila – Društva državnih tožilcev Slovenije

Na podlagi 4. in 9.  člena Zakona o društvih ( Uradni list RS št. 61/06, 91/08 in 102/08 ) je Občni zbor Društva državnih tožilcev Slovenije dne 11.6.2009 v Portorožu  sprejel naslednja

P R A V I L A - Društva državnih tožilcev Slovenije

I.   SPLOŠNE DOLOČBE

1.    člen

Ime društva  glasi: »DRUŠTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE«.

Sedež društva je v Ljubljani.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike in nosi napis »DDTS – Društvo državnih tožilcev Slovenije, Ljubljana«.

2.    člen

Člani društva so državni tožilci in drugi univerzitetni diplomirani pravniki s pravniškim državnim izpitom, zaposleni na državnem tožilstvu.

Društvo ima lahko tudi častne člane.

Pri izvajanju dejavnosti društva lahko sodelujejo državnotožilski pripravniki.
 
3.    člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Društvo zastopa in zanj podpisuje predsednik društva.

4.    člen

Društvo je registrirano pri Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve.

5.    člen

Društvo je član Zveze društev pravnikov Slovenije.

Društvo se lahko včlani v mednarodne organizacije in združenja, ki so ustanovljena s sorodnimi nameni ter delujejo po sorodnih pravilih.

II.   NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6.    člen

Društvo deluje na razvijanju pravne kulture, obujanju, krepitvi in spoštovanju tradicionalnih pravnih vrednot državnih tožilstev in državnih tožilcev, drugih pravosodnih organov in njihovih funkcionarjev, upoštevanju načel pravne države in delitve oblasti ter na krepitvi strpnih in kolegialnih odnosov med člani.

Namen društva je tudi krepiti in varovati položaj in ugled svojih članov.

7.    člen

Naloge društva so predvsem:

- izgrajevanje poklicne etike državnih tožilcev in skrb za njeno izvajanje
- skrb za ustrezno uravnoteženje pravic in dolžnosti državnih tožilcev ter njihovo strokovno neodvisnost, spodbujanje preučevanja vprašanj s področja državnotožilskega strokovnega in znanstvenega področja ter druge naloge za dosego društvenih namenov v skladu s temi pravili.

8.    člen

O sprejemu v članstvo odloča izvršni odbor društva na svoji prvi seji po prejemu pisne pristopne izjave kandidata.

9.    člen

Če izvršni odbor odkloni sprejem v članstvo, v 15 dneh pisno seznani kandidata z razlogi.

Proti zavrnitvi sprejema lahko kandidat vloži pisno pritožbo na častno razsodišče društva v 30 dneh po prejemu obvestila o odločitvi izvršnega odbora.

Če je častno razsodišče potrdilo odločitev izvršnega odbora, lahko kandidat v roku 30 dni po prejemu odločitve razsodišča vloži pisno zahtevo, naj o njegovem sprejemu v članstvo odloča občni zbor.

10.    člen

Člani društva imajo pravice in dolžnosti, ki jih določajo ta pravila.
                               
11.    člen

Članstvo preneha:

- z izstopom ali z izključitvijo
- s prenehanjem dela na tožilstvu.

Upokojeni državni tožilci ali diplomirani pravniki s pravniškim državnim izpitom, ki so bili člani društva, postanejo častni član, če pisno izrazijo tako željo.

Za častnega člana je lahko imenovan tudi domač ali tuji državljan, ki je zaslužen za uveljavljanje in razvoj državnega tožilstva.

12.    člen

Člana se lahko izključi, če krši pravila ali kodeks etike društva.

O izključitvi  člana odloča častno razsodišče. Pred odločitvijo o izključitvi je članu treba zagotoviti možnost, da se osebno izjavi o razlogih za izključitev.

Odločitev o izključitvi je potrebno izključenemu vročiti v 15 dneh po sprejemu odločitve. 

Zoper odločitev o izključitvi lahko izključeni vloži pritožbo na občni zbor društva v 15 dneh od prejema odločitve. Odločitev občnega zbora o pritožbi je dokončna.

13.    člen

Postopek odločanja častnega razsodišča o izključitvi člana določajo ta pravila in kodeks etike društva.

III.   JAVNOST DELA DRUŠTVA

14.    člen

Društvo zagotavlja javnost dela glede vseh oblik svoje aktivnosti na naslednje načine:

- z javnim delom organov društva
- z obveščanjem svojih članov o delu organov društva in o materialno-finančnem poslovanju
- s pravočasnim obveščanjem članov o sejah in sestankih organov društva in o sprejetih odločitvah
- s povabilom novinarjev in drugih predstavnikov javnosti na občne zbore, in določene akcije društva
- s  tiskovnimi konferencami in izjavami za javnost.

Organi društva so dolžni skrbeti za informiranje članstva o aktivnosti društva.

Za zagotavljanje javnosti dela društva je odgovoren predsednik.

IV.   ORGANI DRUŠTVA

15.    člen

Organi društva so:

a)  občni zbor
b)  predsednik društva
c)  izvršni odbor
č)  nadzorni odbor
d)  častno razsodišče

a)    Občni zbor

16.    člen

Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani in so mu drugi organi društva odgovorni za svoje delo.

Redni občni zbor društva se skliče vsako leto. Izredni občni zbor društva se skliče na pisno zahtevo ene četrtine članov društva ali po sklepu izvršnega ali nadzornega odbora.

17.    člen

Občni zbor društva skliče predsednik društva po sklepu izvršnega odbora.

Predsednik društva je dolžan sklicati redni ali izredni občni zbor v dveh mesecih po sprejemu sklepa ali zahtevka za sklic občnega zbora. Če predsednik tega ne stori, skliče občni zbor nadzorni odbor društva. Če tudi ta tega ne stori, lahko občni zbor skliče večina članov izvršnega odbora društva.

18.    člen

Občni zbor vodi delovni predsednik, ki ga izvolijo navzoči člani društva. Člani izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča ne morejo biti izvoljeni za delovnega predsednika.

19.    člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva.

Če občni zbor ni sklepčen, se začne po preteku 30 minut potem, ko je bil sklican in se šteje, da je sklepčen, če je navzočih najmanj  20 članov.

20.    člen

Postopek in način glasovanja na občnem zboru določa občni zbor.

Volitve organov društva so tajne, razen če občni zbor ne odloči drugače. Volitve pripravi  in izvede volilna komisija, ki jo izmed članov društva imenuje izvršni odbor, potrdi pa občni zbor.

Odločitve sprejema občni zbor z večino glasov navzočih članov.

21.    člen

Občni zbor ima zlasti naslednje naloge:

-    sprejema pravila društva in kodeks etike društva
-    sprejema program dela društva
-    sprejema finančni načrt in zaključni račun društva
-    voli in razrešuje predsednika ter člane izvršnega odbora
-    voli in razrešuje predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega odbora
-    voli in razrešuje predsednika in člana častnega razsodišča
-    sprejema sklepe in priporočila za delo
-    daje smernice in navodila za delo izvršnega odbora
-    obravnava poročila, predloge in sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega
      razsodišča društva
-    odloča o včlanjenju društva v sorodno društvo v državi in v tujini
-    določa višino članarine
-    odloča o pritožbah zoper odločitve izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega
      razsodišča
-    daje razlago pravil društva
-    odloča o ustanovitvi sekcij društva
-    odloča o prenehanju društva
-    odloča o drugih vprašanjih s področja dela društva.

b)    Predsednik društva

22.    člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo, vodi izvršni odbor in opravlja druge naloge po teh pravilih. Odgovoren je za zakonitost dela društva in za svoje delo občnemu zboru in izvršnemu odboru.

Predsednika društva izvoli občni zbor za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednika  društva v odsotnosti nadomešča podpredsednik.  

c)    Izvršni odbor

23.    člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in ima skupaj s predsednikom sedem članov.

Kandidatna lista za volitve članov izvršnega odbora mora biti oblikovana tako, da je najmanj po en član izvršnega odbora z državnih tožilstev na območju pristojnosti vsakega od Zunanjih oddelkov Vrhovnega državnega tožilstva RS.

Člane izvršnega odbora izvoli občni zbor za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

Mandat člana , ki je izvoljen na nadomestnih volitvah traja do poteka mandata člana, ki je bil nadomeščen.

24.    člen

Izvršni odbor na svoji prvi seji na predlog predsednika izmed svojih članov izvoli podpredsednika in tajnika društva.

Društvo ima tudi svojega blagajnika, ki ga potrdi izvršni odbor na svoji seji. 

25.    člen

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:

-    odloča o sprejemu v članstvo in prenehanju članstva
-    izvršuje sklepe, navodila in smernice občnega zbora
-    pripravlja občni zbor
-    sprejema predlog programa dela društva in izvaja sprejeti  program
-    sklepa o sklicu rednega ali izrednega občnega zbora
-    skrbi za izvajanje pravil in drugih aktov društva
-    skrbi za pravočasno, popolno in redno obveščanje članov o delu društva
-    poroča o svojem delu občnemu zboru
-    opravlja druge naloge v skladu s temi pravili
-    upravlja s premoženjem društva
-    sprejem pravila in pravilnike, ki jih ne sprejema občni zbor.

Izvršni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru.

26.    člen

Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov izvršnega odbora.

Izvršni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

                                                                         27. člen

Za strokovno delovanje na področju obravnavanja mladoletnikov ima društvo sekcijo za mladoletniško , družinsko in spolno kriminaliteto.

Društvo lahko ustanovi tudi druge sekcije za poglobljeno strokovno obravnavanje pravne problematike z določenega področja tožilskega dela.

Sekcijo vodi vodja sekcije, ki ga imenuje in razrešuje izvršni odbor na predlog predsednika. Mandat vodje sekcije traja enako, kot mandat izvršnega odbora.
 

č) Nadzorni odbor

                                                                 28. člen

Nadzorni odbor ima tri člane.

Predsednika in dva člana nadzornega odbora izvoli občni zbor izmed članov društva za dobo štirih let in možnostjo ponovne izvolitve.

Nadzorni  odbor sklicuje in vodi njegov predsednik.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta navzoča najmanj dva člana, odločitve pa sprejema z večino glasov članov.
    
29. člen

Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:

-    spremlja delo društva in ocenjuje skladnost dela s pravili
-    zahteva sklic izrednega občnega zbora
-    skliče občni zbor, če ga ni sklical predsednik društva v določenem roku
-    nadzira materialno in finančno poslovanje društva
-    pregleduje in sopodpisuje zaključni račun
-    poroča občnemu zboru o svojem delu
-    predlaga razrešnico izvršnega odbora društva
-    opravlja druge naloge v skladu s temi pravili

d)    Častno razsodišče

30.    člen

Častno razsodišče društva ima tri člane.

Predsednika in 2 člana častnega razsodišča izvoli občni zbor izmed članov društva za dobo štirih let,  z možnostjo ponovne izvolitve.

Zoper odločitev častnega razsodišča je možna pisna pritožba na občni zbor društva v roku 15 dni.

31.    člen

Častno razsodišče obravnava in ugotavlja kršitve s temi pravili in kodeksom etike društva določenih pravic in obveznosti članov.

Na predlog posameznega člana  društva lahko častno razsodišče sprejme mnenje o skladnosti njegovega ravnanja s kodeksom etike društva, na predlog predsednika  ali izvršnega odbora društva pa tudi o vplivu in posledicah posameznih dejanj ali pojavov v družbi na izvrševanje,  neodvisnost in ugled poklica državnega tožilca.

Častno razsodišče sklicuje in  vodi njegov predsednik. Častno razsodišče je sklepčno, če sta navzoča najmanj dva člana, odločitve pa sprejema z večino glasov članov.

                                                                32. člen

Častno razsodišče v zadevah kršitev pravil ali kodeksa etike društva lahko izreče naslednje sankcije :

-    opomin
-    javni opomin
-    pogojna izključitev iz društva za dobo do 2 let
-    izključitev iz društva z možnostjo ponovne včlanitve po preteku enega do treh let
-    izključitev iz društva brez možnosti ponovne včlanitve

Pri izreku sankcije častno razsodišče smiselno upošteva določbe kazenskega zakonika o izbiri in odmeri kazenskih sankcij. 
   
                                                                       33. člen

Zoper odločbe častnega razsodišča je dopustna pritožba na izvršni odbor, zoper odločbo o izključitvi pa na občni zbor društva v 15 dneh po vročitvi odločbe. Odločitev izvršnega odbora oziroma občnega zbora je dokončna.

V.   PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA TER NJIHOVA
       ODGOVORNOST

34.    člen

Član društva ima pravico:

-    da voli in je izvoljen v organe društva
-    da se udeležuje občnega zbora in sej drugih organov društva
-    da sodeluje pri sestavi delovnega programa društva in aktivno deluje v društvu
-    dajati pobude in predloge za delo društva
-    dajati pripombe na delo organov društva
-    dajati pobude za razrešitev člana društva.

35. člen

Član društva se je dolžan ravnati po teh pravilih, kodeksu etike, aktih in odločitvah organov društva, udeleževati se aktivnosti društva, krepiti in varovati njegov ugled ter razvijati med člani kolegialne odnose.

Član društva je dolžan redno plačevati članarino. Častni člani  društva ne plačujejo članarine.

Če član ne ravna po pravilih in kodeksu etike se mu lahko izrečejo sankcije opredeljene v pravilih društva.

VI.   ZASTOPANJE DRUŠTVA

36. člen

Društvo zastopa pred državnimi organi in v razmerjih s pravnimi in fizičnimi osebami predsednik društva v okviru zakonitih predpisov in teh pravil.

Predsednik društva podpisuje v imenu društva in je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in za uporabo sredstev društva.

Predsednik društva lahko pooblasti podpredsednika, tajnika ali drugega člana izvršnega odbora za opravljanje določenih nalog ali za zastopanje društva v posameznih zadevah.

37.    člen

Tajnik pomaga predsedniku v strokovnih zadevah društva, vodi administrativno poslovanje društva, vodi predpisane evidence in skupaj s predsednikom pripravlja gradivo za seje izvršnega odbora in občnega zbora in opravlja druge naloge, ki mu jih naloži predsednik društva.

Tajnik je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru.

38.    člen

Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje društva, skrbi za pobiranje članarine, vodi pregled plačane članarine, pripravlja finančni načrt in zaključni račun društva, vodi pregled inventarja in poroča izvršnemu odboru in občnemu zboru o finančnem položaju društva.

Blagajnik opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži predsednik društva.

VII.   VIRI MATERIALNIH SREDSTEV DRUŠTVA IN NADZORSTVO NAD
          RAZPOLAGANJEM S TEMI SREDSTVI

39.    člen

Viri materialnih sredstev društva so:

a.    članarina, ki jo plačujejo člani
b.    donacije, prihodki odplačnih oblik izobraževanja, izdajanja odplačnih publikacij in
            drugi viri.

40.    člen

Materialna sredstva društva se razporedijo s finančnim načrtom in obračunajo z zaključnim računom.

Finančni načrt in zaključni račun sprejme občni zbor za posamezno koledarsko leto.

41.    člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva.

Nadzorstvo nad razpolaganjem s sredstvi društva opravlja nadzorni odbor, ki o svojih ugotovitvah poroča izvršnemu odboru in občnemu zboru.

                   42.  člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, po pooblastilu izvršnega odbora pa tudi podpredsednik  in posamezni člani izvršnega odbora društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno - materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v sladu z računovodskimi standardi za društva. Pravilnik sprejme  izvršni odbor društva.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki.

VIII.   NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
           OB PRENEHANJU DRUŠTVA

43.    člen

Društvo preneha po sklepu občnega zbora društva, če je za prenehanje glasovalo najmanj dve tretjini navzočih članov.

Društvo preneha po odločbi pristojnega organa za notranje zadeve v smislu Zakona o društvih ali če se število članov zmanjša pod deset.

44.    člen

O sklepu občnega zbora, pod katerim je društvo prenehalo z delom, mora pristojni organ društva v 15 dneh obvestiti pristojni organ za notranje zadeve Republike Slovenije, ki to dejstvo zabeleži v registru društev in izda odločbo o izbrisu društva iz registra.

45.    člen

Po prenehanju društva se društveno premoženje, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti, izroči sorodnemu društvu v Republiki Sloveniji.

IX.   SPREJEM PRAVIL IN NJIHOVIH SPREMEMB TER PRIČETEK
        VELJAVNOSTI  PRAVIL

46.    člen

Pravila društva in spremembe pravil sprejme občni zbor društva, če zanje glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov.

Vsak član ali organ društva lahko pisno predlaga spremembo ali dopolnitev pravil izvršnemu odboru, ki mora razpravljati o predlogu na svoji prvi seji in o odločitvi poročati na prvem občnem zboru.

Če društvo spremeni svoja pravila, mora  to sporočiti  pristojnemu organu za notranje zadeve in v sporočilu navesti, v čem jih je spremenilo.

47.    člen

Z dnem, ko začnejo veljati ta pravila prenehajo veljati pravila društva sprejeta dne 12.6.2008.

Ta pravila so bila sprejeta na občnem zboru društva, dne 11.6.2009 v Portorožu in začnejo veljati z dnem sprejema.
 

Tajnik/ca:                                    Predsednik/ca: