Ostala pravila in ravnanja

Na podlagi  določb Pravil Društva državnih tožilcev Slovenije, z dne 12.06. 2008, sprejema Izvršni odbor Društva državnih tožilcev Slovenije, na svoji seji, dne 10.04. 2009, naslednja

P R A V I L A

ravnanja društva ob smrti člana Društva državnih tožilcev Slovenije (v nadaljevanju DDTS) ali njegovega ožjega družinskega člana.

I.

Razlaga pojmov:

-    član DDTS, je oseba, navedena v 2. členu Pravil društva državnih tožilcev Slovenije;
-    ožji družinski član, je zakonec člana DDTS, njegovi starši in otroci.

II.

V primeru smrti osebe navedene pod točko I., izvede DDTS eno, več ali vse, v nadaljevanju navedene aktivnosti in sicer:

1. pošlje sožalno brzojavko,
2. daruje svojcem cvetje ali sveče ali oboje,
3. zakoncu pokojnega oziroma otrokom dodeli denarno pomoč,
4. organizira oziroma zagotovi zbiranje sredstev, to je prispevkov članov društva in drugih
    oseb v korist zakonca oziroma otrok in zagotovi nakazilo navedenih sredstev,
5. zagotovi udeležbo delegacije DDTS na pogrebu in
6. zagotovi poslovilni govor.

III.

V primeru smrti člana DDTS, društvo  izvede aktivnosti navedene v točki II. 1. in II.2.

IV.

V primeru smrti ožjega družinskega člana, DDTS zagotovi praviloma enake aktivnosti, kot so navedene v točki III.

V.

Aktivnosti  navedene v točki II.3. in II.4. se izvedejo če se ugotovi, da je to potrebno glede na materialno stanje  zakonca pokojnega oziroma otrok in v znesku, ki ga določi Izvršni odbor DDTS.

Aktivnosti navedene v točki II. 5 in II.6. se izvedejo upoštevajoč vse okoliščine, to je željo svojcev, možnost udeležbe in ostale okoliščine, za vsak primer smrti posebej.

O izvedbi aktivnosti iz prvega in drugega odstavka te točke odloči Izvršni odbor  DDTS.

VI.

V primeru izvedbe aktivnosti navedene v točki II.5. in II.6. se izmed članov DDTS za udeležbo na pogrebu izbere dva člana (enega iz domačega okolja in enega od drugod ali pa oba iz domačega okolja) ter člana, ki bo opravil poslovilni govor.

VII.

Sožalno brzojavko pošlje svojcem predsednik društva v imenu Izvršnega odbora in članov društva.

V primeru, da se daruje le cvetje oziroma sveče, to naredijo lokalni člani društva glede na kraj pogreba pokojnega.

VIII.

Stroške za izvedbo aktivnosti navedenih v točki II. nosi DDTS.

IX.

Ta pravila je sprejel Izvršni odbor DDTS na svoji seji dne 10.04.2009 in začnejo  veljati z dnem sprejema.

                                                                                                          Podpredsednik društva
                                                                                                              Primož  SUKNAIČ